search

Tietoa Constista

Constin tavoitteena on vastuullinen toiminta kaikessa tekemisessä. Vastuullisuuteen kuuluu vastuu omasta ja yhteistyökumppanien henkilöstöstä, asiakkaista ja tilojen loppukäyttäjistä sekä ympäristöstä ja yhteiskunnasta. 

 

 

Missiomme on parantaa erinomaisella rakentamisen ja talotekniikan osaamisella suomalaisten rakennusten arvoa ja edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Tähän liittyy kiinteästi pyrkimyksemme tukea rakennetun ympäristön sopeutumista ilmastonmuutokseen.  Vastuullisella toiminnalla vähennetään myös ympäristöriskejä ja harmaata taloutta ja varmistetaan turvallinen ja tasa-arvoinen työympäristö henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.

TERVEISET TOIMITUSJOHTAJALTA

Hiilineutraalin yhteiskunnan tukeminen on keskeinen tavoite maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa. Sama tavoite sisältyy Euroopan unionin taksonomia-asetukseen, jolla kytketään yhteen rahoitus ja yritysten toimet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Merkittäviä päästövähennyksiä saavutetaan täydennysrakentamista suosimalla, muuttamalla tyhjillään olevat toimistot asuinkäyttöön sekä tilojen tehokkaammalla käytöllä. Energiankulutusta ja päästöjä vähennetään myös pienentämällä olemassa olevan rakennuskannan energiankulutusta esimerkiksi energiaremonteilla ja lämmitysmuotoja uusimalla. 

Vaikka korjausrakentamisen ansiosta rakennusten aiheuttama ympäristökuormitus lähtökohtaisesti pienenee, meidän rakentajien on pystyttävä pitämään myös oma pihamme puhtaana. Constin energiankulutuksesta ylivoimaisesti suurin osa tapahtuu työmailla, ja teemmekin parhaillaan töitä sen eteen, että pystymme seuraamaan työmaiden energian ja veden kulutusta jatkossa tarkemmin. Olemme myös järjestäneet työmaiden jätehuollon niin, että jätteiden kierrätyksen seuranta on nyt aiempaa kattavampaa ja tarkempaa. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee muuttamaan rakennusalaa enemmän kuin mikään muu aikaisempi murros. Se vaatii yrityksiä muuttamaan toimintakulttuuriaan sekä tuottamaan uudenlaisia palveluja. Insinööriosaamisen rinnalla tarvitaan entistä monialaisempaa osaamista ja verkostomaista toimintatapaa yli perinteisten organisaatio- ja tehtävärajojen. Kertaluontoisissa rakennusprojekteissa on kyettävä prosessimaiseen toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. 

Korjausrakentamisen vastuullisuus ei olekaan vain energiatehokkuutta ja talotekniikkaa. Se on myös toimitusketjun hallintaa, työturvallisuutta, asiakkaan kuuntelua ja rakennushistorian kunnioittamista.

 

Esa Korkeela

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2022

Consti  on julkaissut yhteiskuntavastuuraportin toiminnastaan vuodesta 2014 alkaen. Vuosittain julkaistava vastuullisuusraportti esittelee Constin vastuullisen toiminnan periaatteet ja tavoitteet ja tarjoaa tietoa toiminnan vastuullisuudesta päivittäisessä työssä.

Lataa tästä

ConstiN VASTUULLISUUSTEEMAT 

 

Olemme määritelleet Constille toiminnassa tärkeimmät vastuullisuusteemat neljään kokonaisuuteen: 

YMPÄRISTÖMYÖNTEISYYS 

 • Asiantuntijuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista kiinteistöille 
 • Oman toiminnan energiatehokkuus 
 • Jätteiden lajittelu ja kierrätys 

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖHYVINVOINTI

TOIMITUSKETJU

 • Harmaan talouden torjunta 
 • Laadun kehittäminen 

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 

 

Ympäristömyönteisyys tarkoittaa asiantuntijuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista kiinteistöille sekä ympäristöasioiden huolellista huomioon ottamista omassa toiminnassa esimerkiksi energiankäyttöä ja työmaajätteen kierrätystä tehostamalla.
 
Työturvallisuus on rakennusalalla jatkuva kehittämisen kohde. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tasa-arvoinen työyhteisö ovat keskeisiä keinoja osaavien työntekijöiden ja hyvinvoivan työyhteisön varmistamiseksi. 
 
Toimitusketju osana vastuullisuutta on kumppaniverkoston ja erilaisten kumppanuusmallien monipuolista hyödyntämistä toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Toimitusketjun hallintaan sisältyy myös harmaan talouden torjunta.
 
Asiakastyytyväisyys on liiketoiminnan perusta, joka edellyttää asiakkaiden odotusten tuntemista ja ymmärtämistä. On tärkeää, että tuotteiden ja palveluiden laatu on sitä, mitä on sovittu. Asiakaskyselyiden perusteella Constin asiakkaat arvostavat myös raportoinnin ja viestinnän avoimuutta sekä urakoitsijan asiantuntemusta muun muassa ympäristömyönteisten ratkaisuiden tarjoamisessa ja toteutuksessa. Erityisesti asiakkaan ilmastotavoitteiden tukeminen esimerkiksi monipuolisilla energiatehokkuusratkaisuilla korostuu tulevaisuudessa entisestään.

CONSTIN TAVOITTEET JA MITTARIT

Constille keskeisten vastuullisuusteemojen kehittymistä kuvaamaan on valittu mittarit, joista osaa seurataan johtoryhmässä vuositasolla ja osaa kuukausitasolla. Vuosittaisen yhteenvedon yhteydessä vuosisuunnitelmiin kirjataan myös kehittämistoimenpiteet. 


 

Lataa tästä

Consti mukana päästötalkoissa

Consti on määritellyt CO2 -päästövähennystavoitteet omalle toiminnalleen. Päästövähennykset on laskettu vuoden 2020 CO2 –päästöistä* suhteutettuna vuoden 2020 liikevaihtoon.

Päästövähennykset toteutetaan asteittain siirtymällä työsuhdeautoissa sähköisiin sekä korvaamalla fossiilinen polttoaine uusiutuvalla. Tuotantoautoissa siirrytään myös asteittain käyttämään uusiutuvaa polttoainetta. Toimipisteiden sähkön osalta tavoitteena on että jo vuonna 2023 70 prosenttia sähköstä on uusiutuvaa. Consti jatkaa työmaiden kulutuksen sekä päästöjen seurantaa ja tulee määrittelemään myös päästövähennystavoitteet työmaatoiminnalle.
 

Ilmastotiekartta 2.png

 

*) Tarkoittaa scope 1 ja scope 2 päästöjä. Laskennassa on huomioitu työsuhdeautojen ja tuotantoautojen kulutukset sekä toimipisteiden arvioitu sähkönkulutus. 
 

Turvallinen työympäristö

Työnantajan vastuu työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä korostuu rakennusalalla, jossa tapaturma- ja ammattitautiriskit ovat suuret.

Uusien työntekijöiden perehdytys on Constissa olennainen osa sekä turvallisuutta että yhteisten toimintamallien tutuiksi tekemistä. 

Työturvallisuuden kehittämisessä on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota korkealla työskentelyyn ja nostinten käyttöön sekä terveydelle haitallisilta altisteilta suojautumiseen. Kannustamme sekä omaa henkilöstöä että ulkopuolisia ilmoittamaan turvallisuuspuutteista. Työympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä seurataan muun muassa viikoittain TR-mittauksilla. Tapaturmataajuutta seurataan kuukausittain. 

Constissa turvallisuus ulottuu työntekijöiden lisäksi myös korjattavien tilojen käyttäjiin, sillä usein tiloja korjataan siten, että ne ovat ainakin osin käytössä. 

Parhaat osaajat on olennainen osa kasvutavoitteidemme saavuttamista. Alan koulutuksen ja kokemuksen lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä täsmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Constilainen pitää sen mitä lupaa. Constilaisuuden ydin on kiteytetty Consti Way -toimintamalliksi, jota teemme tutuksi perehdytyksessä ja henkilöstötilaisuuksissa. 

Hallinnossa yhdenmukaiset toimintatavat helpottavat esihenkilöiden työtä, tehostavat toimintoja ja varmistavat edellytykset turvalliselle ja tasa-arvoiselle työskentely-ympäristölle. 

Constissa ei hyväksytä syrjintää tai epäasiallista käyttäytymistä. Tasa-arvo- ja monimuotoisuustavoitteemme on lisätä naisten osuutta henkilöstöstä ja varmistaa tasapainoinen ikärakenne. 

Constin periaatteena on solmia työsuhteet toistaiseksi voimassa oleviksi. Henkilöstöstämme harjoittelijoita lukuun ottamatta yli 95 prosenttia työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Vuosittain tarjoamme kesä- tai harjoittelupaikan noin sadalle alan opiskelijalle, ja hyville kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille pyrimme tarjoamaan pysyvän työsuhteen valmistumisen jälkeen. 

Consti noudattaa Suomessa voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, ja työsopimukset tehdään kirjallisesti. Edellytämme, että kaikki alihankkijamme ovat Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palvelun jäseniä. 
 

 

Consti maksaa kaikki veronsa Suomeen

Verojalanjälki 2022.png
 

Palvelut toimialoittain

Consti Taloyhtiöt

Consti Taloyhtiöt toteuttaa linjasaneerauksia, julkisivukorjauksia ja kattoremontteja taloyhtiöille sekä julkisivu- ja kattoremontteja myös muille asiakasryhmille.

Tutustu
Consti Yritykset

Consti Yritykset keskittyy kiinteistösijoittajien ja yritysasiakkaiden palveluun kuten asuntojen ja toimitilojen muutostöihin, hotellisaneerauksiin, vaativiin peruskorjaushankkeisiin ja hankekehitykseen.

Tutustu
Consti Julkiset

Consti Julkiset keskittyy julkisten tilaajien palvelu- ja asuinrakennusten korjauksiin.

Tutustu
Consti Talotekniikka

Consti Talotekniikka tarjoaa laaja-alaisesti taloteknistä urakointia sekä huoltoa Service-toimintana.

Tutustu

Consti vaikuttaa positiivisesti

Consti vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti tarjoamalla työpaikkoja ja maksamalla veroja. Constin toiminnalla on merkittävä myönteinen vaikutus erityisesti yhteiskunnan infrastruktuuriin. Constin vaikutus myös sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöön on vahvasti positiivinen.

Rakennuksia peruskorjaamalla Consti tekee niistä käyttäjilleen turvallisempia. Lisäksi Constille kertyy positiivista vaikutusta rakennusten käytön kautta. Esimerkiksi sairaalat, koulut, urheilupaikat ja hotellit vaikuttavat kaikki myönteisesti ihmisten terveyteen.

Uudis- ja korjausrakentamisessa syntyy päästöjä ja jätettä läpi arvoketjun. Rakennuksen ympäristöjalanjälki muodostuu raaka-aineiden valmistuksesta, logistiikasta, itse rakentamisesta sekä lopulta rakennusten käytöstä. Toisin kuin monet muut rakennusyritykset, Consti tasapainottaa rakentamisen jalanjälkeä vähentämällä päästöjä korjaamisen seurauksena. 

Vanhojen rakennusten kunnostaminen tarkoittaa, että uusien rakentamiseen tarvitaan vähemmän resursseja, mikä vähentää ympäristön kuormitusta. Rakennusten kunnostaminen voi myös tarkoittaa energiatehokkuuden parantamista ja siten hiilidioksidipäästöjen vähentymistä.
 

Upright_esitykseen_FI_1.png

Constin tuottamien palveluiden vaikutusta on arvioitu suhteessa ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon tuottamiseen.

 

YK:N kestävän kehityksen tavoitteet ja consti

Constin toimintaan liittyvät keskeisesti seuraavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals):

 

Tavoite 5.png

 • Tasa-arvoinen kohtelu on osa Constin eettisiä ohjeita 
 • Tasa-arvon toteutumista seurataan mm. henkilöstökyselyiden avulla 
 • Tavoitteena on lisätä naisten osuutta henkilöstöstä

Tavoite 8.png

 • Vakituisten työsuhteiden suosiminen 
 • Harjoittelupaikkoja opiskelijoille 
 • Työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattaminen
 • Kattava työterveyshuolto 
 • Säännölliset henkilöstötutkimukset 
 • Alihankkijat yhteistyökumppaneina
Tavoite 11.png
 
 • Korjausrakentaminen pidentää olemassa olevien rakennusten elinkaarta 
 • Esteettömyyskorjaukset ja esim. parvekkeiden laajentaminen helpottavat ikääntyneiden arkea 
 • Sisäilmakorjauksilla parempaa asumisterveyttä 
 • Talotekniikalla parannetaan energiatehokkuutta, turvallisuutta ja asumismukavuutta 
 • Käyttötarkoituksen muutoksilla vajaakäytössä olevat tilat tehokkaampaan käyttöön
 • Vuokratalojen viihtyvyyskorjaukset asumisen katkeamatta 
 • Historiallisten rakennusten korjaaminen arkkitehtuuria kunnioittaen

Tavoite 13.png

 • Korjaaminen purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan 
 • Julkisivukorjaukset ja –huollot auttavat kiinteistöä kestämään ilmaston muutoksen aiheuttamia ääri-ilmiöitä 
 • Asiakkaan tilojen energiatehokkuuden parantaminen 
 • Energiatehokkuus ja kierrätys omassa toiminnassa

Tavoite 16.png

 • Harmaan talouden torjunta: lahjonnan ja korruption vastaiset toimet 
 • Avoin kilpailutus 
 • Vastuullinen työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä ja yhteistyökumppaneiden työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista 
 • Lainmukainen ja läpinäkyvä hallinto pörssiyhtiövaatimuksia noudattaen

Consti pyrkii vastaamaan asiakkaiden ympäristövaatimuksiin

Asiakkaiden vaatimukset ja mielenkiinto ympäristöasioita kohtaan ovat kasvaneet merkittävästi. Consti pyrkii jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa muun muassa asiakkailta saadun palautteen avulla, sekä kehittämään uusia ympäristöystävällisempiä palveluja.

 

Consti Optimi varmistaa, että rakennuksen energiankulutus asettuu parhaalle mahdolliselle tasolle. Järjestelmä alentaa kokonaisenergiankulutusta jopa 50 %. CO2-päästöt pienentyvät merkittävästi.

Lisätietoja:

Consti Optimi logo (ilman taustaa).png


Eco Consti –palvelu mahdollistaa sähköautojen lataustolppien tai niiden varauksen asennuttamisen muun remontin yhteydessä. 

Lisätietoja:

EcoConsti logo (no background).png


Vodavol-julkisivujärjestelmä taas on yhteistyössä kehitetty palvelukokonaisuus 60- ja 70-luvun kerrostalojen betonisandwich-elementtirakenteiden korjaamiseen. Järjestelmä vastaa muun muassa ilmastonmuutoksen sopeutumiseen sekä energiatehokkuuteen liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:

Vodavol_logo_RGB.png

 

Consti Way

Consti Way on korkean laatumme vartija ja työhyvinvointimme pohja. Se on kunnioitusta ja kilpailukykyä. Se on ammattiylpeyttä, avoimuutta ja edelläkävijyyttä.

 

TUTUSTU

Verkostoituminen on kumpanuutta

 

Verkostoituminen ja talouden rakenteiden muutos tarkoittavat, että tavaroiden ja palveluiden alihankintaketjut lisääntyvät, eri toimijoiden keskinäinen verkostoituminen lisääntyy ja roolit muuttuvat joustavammiksi. 

Verkostoituneen toimintatavan lisääntyessä korostuu toimitusketjun läpinäkyvyys ja kokonaisuuksien hallinta.

 

Harmaan talouden torjunta
Rakennusalalla korruption muotoja ovat erityisesti kuittikauppa ja lahjonta. Taloudellisiin väärinkäytöksiin voivat houkutella rakennusprojektin ainutkertaisuus ja määräaikaisuus sekä hankkeissa liikkuvat suuret rahasummat. Samaan aikaan projektien eri vaiheiden, sopimusten ja alihankkijoiden suuri määrä tekee valvonnasta haasteellista.

Constissa ei hyväksytä korruptiota, lahjontaa tai niiden yritystä missään muodossa. Lahjonnan ja korruption torjunta on kirjattu Constin eettisiin ohjeisiin, jotka käydään läpi muun muassa henkilöstön perehdytyksessä. Henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kannustetaan puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin välittömästi.

Toimintatapaamme kuuluu, että kaikki liiketoiminnan tai yksittäisen projektin kannalta merkittävät hankinnat, toimitukset, työsuoritukset ja palvelut kilpailutetaan avoimesti ja rehellisesti. Meillä on myös sisäinen ohjeistus kilpailuoikeudesta ja sen soveltamisesta. Hankinnoista tehdään aina kirjalliset sopimukset. Harmaata taloutta pyritään estämään myös erillisillä päätöksenteko- ja hyväksymismenettelyillä.

Consti noudattaa tilaajavastuulakia ja kuuluu Vastuu Group Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -ohjelmaan. Edellytämme myös aliurakoitsijoilta Luotettava Kumppani -palvelun jäsenyyttä tai vastaavien tilaajavastuulain vaatimien asiakirjojen toimittamista. Consti käyttää vakioituja sopimusehtoja, joissa alihankintaketju on velvoitettu huolehtimaan yhteiskunnallisten velvoitteidensa täyttämisestä. Työmaiden kulunvalvonnassa käytetään Valtti-älykorttia. Työntekijöiden veronumerot on ilmoitettu julkiseen Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Raportoimme urakoiden päätoteuttajana ja tilaajana urakkatiedot jokaiselta työmaaltaan Verohallinnolle.

Tilaajavastuulain ja kulunvalvonnan menetelmät auttavat torjumaan sekä harmaata taloutta että ihmisoikeusrikkomuksia estämällä työluvattomien työntekijöiden käytön. 
 

Kumppaniyhteistyö
Verkostoituminen tarkoittaa, että muun muassa alihankkijat ovat yhä useammin yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan parantaa laatua, toimintatapoja ja asiakkaalle tarjottavia palveluita.  Aliurakoitsijakumppanuusmallin avulla pyrimme varmistamaan hyvämaineiset ja hyväksi havaitut aliurakoitsijat, jotka toimivat vastuullisesti ja ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Keskeistä on myös toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen yhdessä molempia hyödyttävällä tavalla. Alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sitouttaminen Constin eettisiin ohjeisiin ja laatutavoitteisiin on yksi kumppaniyhteistyömme kehittämiskohteita. 


Consti haluaa vaikuttaa koko alan kehittämiseen toimimalla alan yhteistyöverkostoissa ja osallistumalla aktiivisesti yhteisiin kehityshankkeisiin. Allianssimalleilla ja yhteistoimintaurakoilla pyritään parantamaan rakentamisen laatua ja toimintakulttuuria sekä selkiyttämään vastuita ja hallitsemaan vaativiin korjaushankkeisiin liittyviä riskejä. Tekijöiden valinnassa painottuvat laadulliset kriteerit ja tilaajan ja korjausrakentajan väliset neuvottelut. 
 

Hyvä hallinto
Constin hallinto ja johtaminen perustuu Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin, Consti Oyj:n yhtiöjärjestykseen ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Sisäpiiriasioissa Consti noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja sen nojalla annettuja säädöksiä. Consti noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Consti noudattaa tietosuoja-asetusta ja on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti, soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti sekä tavalla, jolla kunnioitetaan ja suojataan henkilöiden oikeus yksityisyyteen. 

Sijoittajille

Consti on perustettu vuonna 2008 vastaamaan korjausrakentamisen kasvavaan tarpeeseen. Vuoden 2015 lopussa Consti listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI.

Siirry Sijoittajat sivustolle