search

Työnhakijarekisteri

Tämä tietosuojaseloste kuvaa muun muassa rekisterin sisältämät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyperusteet ja rekisteröityjen oikeudet.

Viimeksi päivitetty 17.04.2020 klo 15:38

Rekisterinpitäjä

Consti  Oyj

Valimotie 16,  00380 Helsinki

asiakaspalvelu@consti.fi

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyperusteet ja käyttötarkoitukset?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

  • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattaminen työoikeuden alalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointiimme liittyvät toimenpiteet ja rekrytointiprosessimme hallinnointi sekä palvelukseemme hakeneiden henkilöiden (rekisteröity) hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme työnhakijarekisterin yhteydessä seuraavia työnhakijan henkilötietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, syntymäaika*, sukupuoli*, kansalaisuus* ja äidinkieli
  • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puheliinnumero* ja osoitetiedot*
  • Rekisteröidyn hakemaan työtehtävään liittyvät tiedot kuten työsuhteen muoto ja laatu
  • Rekisteröidyn työnhakuprosessin yhteydessä antamat muut tiedot kuten opiskelu- ja muut koulutukseen liittyvät tiedot, työhistoriaa koskevat tiedot, kielitaito, muu erityisosaaminen ja suosittelijat
  • Rekisteröidyn rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot kuten tiedot tulossa olevasta jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin keskeytymisestä
  • Mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity itse on vapaaehtoisesti antanut työnhakuprosessin yhteydessä tai rekisterinpitäjän erikseen rekisteröidyn suostumuksella keräämät tiedot kuten työhakemus ja ansioluettelo

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sille, että voimme edetä työnhakuprosessissa.

Mistä saamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti asianomainen työnhakija. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme tarvittaessa myös rekrytointikonsultteja.

Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen julkisesta profiilistaan siinä laajuudessa kuin tietojen kerääminen on tarpeellista ja liittyy työssä suoriutumiseen huomioiden avoinna oleva työpaikka.

Kenelle tai minne luovutamme ja/tai siirrämme henkilötietoja?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

Henkilötiedot sijaitsevat lähtökohtaisesti EU-/ETA-alueella. Osa Constin käyttämistä IT-järjestelmistä ja palveluista on kansainvälisten palveluntarjoajien tuottamia, jolloin tietoja saattaa siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle palvelun tuottamisen yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa Consti on huolehtinut siitä, että tiedonsiirrot on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.

Ketkä saavat käsitellä henkilötietojani ja kuinka Consti turvaa ne?

Työnhakijarekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. Tiedot kerätään esimerkiksi tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Hyödyntääkö Consti automaattista päätöksentekoa tai rekisteröityjen profilointia?

Consti ei hyödynnä rekisteröityihin automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja rekisteröidyn työhakemuksessa ilmoittaman ajan, joka on joko kolme (3) tai kuusi (6) kuukautta.

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Keneen voin olla yhteydessä tietosuojaa koskien?

Kaikki tätä henkilörekisteriä tai tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot tulisi tehdä kirjallisesti seuraavalle henkilölle postitse tai sähköpostiosoitteeseen.

Heikki Untamala

Valimotie 16,  00380 Helsinki

tietosuoja@consti.fi