search

Toimittajarekisteri

Tämä tietosuojaseloste kuvaa muun muassa rekisterin sisältämät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyperusteet ja rekisteröityjen oikeudet.

Viimeksi päivitetty 26.11.2021 klo 15:17.

Rekisterinpitäjä

Consti Oyj

Valimotie 16,  00380 Helsinki

asiakaspalvelu@consti.fi

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyperusteet ja käyttötarkoitukset?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteinen velvoite, toimittajasopimuksen valmistelu, sen täytäntöönpano tai muu Constin oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen
  • Sopimus- ja muiden lupausten ja velvoitteiden täyttäminen
  • Toimittajasuhteemme hoitaminen

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme toimittajarekisterin yhteydessä seuraavia toimittajan henkilötietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja veronumero
  • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Rekisteröidyn lupiin, pätevyyksiin ja perehdytyksiin liittyvät tiedot
  • Työmaiden kulunvalvontaan liittyvät tiedot kuten rekisteröidyn saapumis- ja poistumisaika

Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme tiedot joko rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Kenelle ja minne luovutamme ja/tai siirrämme henkilötietoja?

Luovutamme tietoja veroviranomaiselle lain määräämässä laajudessa.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

Henkilötiedot sijaitsevat lähtökohtaisesti EU-/ETA-alueella. Osa Constin käyttämistä IT-järjestelmistä ja palveluista on kansainvälisten palveluntarjoajien tuottamia, jolloin tietoja saattaa siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle palvelun tuottamisen yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa Consti on huolehtinut siitä, että tiedonsiirrot on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.

Ketkä saavat käsitellä henkilötietojani ja kuinka Consti turvaa ne?

Toimittajarekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Hyödyntääkö Consti automaattista päätöksentekoa tai rekisteröityjen profilointia?

Consti ei hyödynnä rekisteröityihin automaattista päätöksentekoa.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa  itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Keneen voin olla yhteydessä tietosuojaa koskien?

Kaikki tätä henkilörekisteriä tai tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot tulisi tehdä kirjallisesti seuraavalle henkilölle postitse tai sähköpostiosoitteeseen.

Tomi Tutti

Valimotie 16,  00380 Helsinki

tietosuoja@consti.fi