search

Työturvallisuusohjeet

arvokasta Tietoa arvoistamme ja siitä mitä edellytämme yhteistyökumppaneiltamme

Luvat ja pätevyydet

Kaikilla Tilaajan työmailla edellytetään voimassa olevaa työturvallisuuskorttikoulutusta sekä ePerehdytystä (Rateko). Ilman voimassa olevaa koulutusta tai perehdytystä Urakoitsijan työntekijät eivät pääse työmaalle. Lisäksi Urakoitsijan työntekijöiltä edellytetään tehtävän vaatimia pätevyyksiä tehtävän mukaisesti, esimerkiksi sähkötyöturvallisuuspätevyys sähkötöissä. Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä pätevyyksistä ja pätevyyksien ylläpidosta.

Työmaaperehdytys

Tilaajan työmailla työmaaperehdytys toteutetaan joko sähköisenä työmaan ennakkoperehdytyksenä tai työmaalla tehtävänä työmaaperehdytyksenä. Työmaakierros tehdään työmaalla ennen töiden aloitusta. Urakoitsija perehdyttää lisäksi omat työntekijät tekemänsä työn turvallisuussuunnitelmaan (TTS) ja sen riskiarviointiin ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan tulee varmistaa, että sen työntekijöillä on valttikortti ennen työmaalle saapumista ja että se pidetään näkyvillä aina työmaalla ollessa.

Työsuojeluhenkilöstö työmaalla

Tilaaja nimeää työmaan työturvallisuuspäällikön. Työntekijät valitsevat työmaan työsuojeluvaltuutetun. Urakoitsijalla tulee olla nimettynä työturvallisuudesta vastaava henkilö ennen työmaalle tuloa ja henkilön yhteystiedot tulee antaa Tilaajan edustajalle ja tiedot tulee olla kirjattuna työmaan kulunvalvontajärjestelmään.

Työn turvallisuussuunnittelu

Työn turvallisuussuunnitelma on olennainen ja välttämätön osa vahinkojen torjuntaa. Urakoitsija tulee tehdä työn turvallisuussuunnitelman ja toimittaa se Tilaajalle ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan tulee perehdyttää työntekijänsä työn turvallisuussuunnitelmaan. Osana työturvallisuussuunnitelmaa tulee tehdä tehtävän vaarojen tunnistus ja riskiarviointi sekä suunnitella toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Urakoitsijan tulee tehdä turvallisuussuunnitelma yhdessä työntekijöidensä kanssa ainakin putoamisvaarallisista töistä, erityistä vaaraa aiheuttavista töistä sekä poikkeavissa tilanteissa / olosuhteissa tehtävistä töistä.

Suojavälineiden käyttö

Constin työmaalla työskenneltäessä ja siellä liikuttaessa on aina käytettävä:
• Suojakypärä monipisteleukahihnalla (EN 397)
• Silmäsuojaimet (EN 166), työn ja työolosuhteiden mukainen malli
• Turvajalkineet teräksisellä naulaanastumissuojalla. (EN ISO 20345), suojausominaisuudet oltava S1P / S3 / S5
• Näkyvä ja heijastava suojavaatetus täyspitkillä housuilla (EN ISO 20471), luokka 2 tai 3
Lisäksi käytetään tehtäväkohtaisia henkilökohtaisia suojaimia:
• Kuulosuojaus (EN 352) käytettävä yli 85 dB voimakkuudessa
• Hengityssuojain
• Polvisuojat polvia rasittavassa työssä
• Suojahanskat (EN 388), työn ja työolosuhteiden mukainen malli
• Turvavaljaat (EN 361)


Suojainten valinta perustuu työn riskien arviointiin. Suojaimen pitää sopia työntekijälle hyvin, kun säädöt on tehty. Suojainten istuvuus ja työntekijän osaaminen suojaimen turvalliseen käyttöön tulee varmistaa ennen käyttöönottoa.
Suojaimet ovat lähtökohtaisesti henkilökohtaisia. Jos käytetään yhteiskäytössä olevia henkilönsuojaimia, pitää suojaimien käyttöön luovuttavan henkilön suunnitella yhteiskäytön terveys, turvallisuus ja hygieenisyys ennen käyttöä.

Siisteys ja jätehuolto

Urakoitsijan on velvollinen ylläpitämään siisteyttä ja järjestystä omalla työalueellaan. Urakoitsijan on velvollinen siivoamaan jätteensä pois niille osoitettuun paikkaan päivittäin ja aina työn keskeytyessä.
Urakoitsija vastaa rakennus- ja pakkausjätteidensä lajittelusta jätelain (646/2011) ja jäteasetuksen (179/2012) mukaisesti. Urakoitsijan tulee siivota jälkensä ns. lastapuhtaaksi ja kerätä ja lajitella tuottamansa rakennusjätteet roskavaunuihin tai -astioihin ja tyhjentää ne pihalla oleviin jätehuoltosuunnitelman mukaisiin jätteenkeräysvälineisiin. Roskavaunut ja keräysastiat on palautettava työvuoron päätyttyä tyhjennettynä paikoilleen.

Korkealla työskentely ja putoamissuojaus

Työskenneltäessä kahta (2) metriä korkeammalla, on käytettävä kelautuvalla tarraimella varustettua henkilökohtaista putoamissuojausta (turvavaljaat köysineen), mikäli rakenteellista putoamissuojausta ei voida asentaa.

Putoamissuojauksessa suojakaiteen kaidekorkeus on vähintään 1 metri ja siinä tulee olla käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Jos suojakaidetta ei ole mahdollista saada on käytettävä henkilökohtaista putoamissuojausta (turvavaljaat). Ennen töiden aloittamista tulee kiinnityspisteen sijainti ja kestävyys varmistaa.
Kaikissa teleskooppi- ja nivelpuominosturien, kuukulkijoiden ja kurottajien henkilönostokoreissa sekä työntekijän on aina käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Saksi-tyyppisten nostimien henkilökohtaisen putoamissuojauksen käytöstä päätetään tehtävän turvallisuussuunnitelman ja työn riskiarvion mukaisesti. Turvavaljaita käytetään myös teline- tai rakennushissiasennuksissa.
Aukkosuojat on merkitty ja niiden paikoiltaan siirtyminen on estetty. Aukkosuojat tulee nostaa paikalleen aina työn päätyttyä.
Kaivannot tulee pääosin olla tuettu sortumisen estämiseksi tai noudatettava kaivantosuunnitelman määräyksiä.

Kemikaalit ja vaaralliset aineet

Urakoitsijan tulee toimittaa käyttämiensä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet pääurakoitsijalle ennen työmaalle saapumista. Urakoitsijan työntekijöiden tulee tuntea käyttämänsä kemikaalit ja niiden turvallinen käyttö, säilytys ja jätteenkäsittely sekä noudattaa näitä ohjeita. Kaikki turhat kemikaalit on poistettava työpaikalta.
Urakoitsijan tulee varmistaa työntekijöiden osaaminen työhön liittyvistä vaarallisista aineista (esimerkiksi asbesti). Vaarallisten aineiden kanssa työskenneltäessä tulee noudattaa lakisääteisiä mittauksia ja tarkastuksia sekä työmenetelmiä. Työntekijöillä tulee olla tarvittavat lakisääteiset koulutukset työhön.
Vaarallisten jätteiden lajittelussa tulee noudattaa erillisiä työmaan jätteiden lajittelun ohjeita vaarallisista jätteistä.

Nostot ja siirrot

Ellei urakkaneuvottelussa toisin sovita, kaikki Urakkaan työmaalla nostot ja siirrot kuuluvat Urakkaan. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan työssään tarvitsemansa nosto- ja siirtokaluston.
Urakoitsija vastaa omien materiaaliensa vastaanotosta sekä haalauksesta ja varastoinnista Tilaajan osoittamaan paikkaan. Urakoitsija vastaa siitä, että työntekijät on perehdytetty henkilönostotyöhön ja heillä on työnantajan kirjallinen henkilönostimen käyttölupa ennen henkilönostimen käyttöä. Urakoitsija on velvollinen tekemään käyttämälleen henkilönostimelle päivittäistarkastuksen ennen käytön aloitusta. Valjaiden käytössä työntekijöillä on oltava osaaminen valjaiden turvalliseen käyttöön ja kiinnittämiseen. Nostimissa ja nostokoneissa on oltava voimassa olevat käyttö- ja huolto-ohjeet.
Jos nosto- tai siirtolaitteissa tai niiden käytössä huomataan puutteita, tulee Urakoitsijan välittömästi keskeyttää työ sekä saattaa ko. laitteet lain ja määräysten vaatimaan kuntoon. Urakoitsija huolehtii, että käyttämänsä nostoapuvälineet ovat kunnossa ja tarvittavat määräaikaistarkastukset on tehty asianmukaisesti. Sellaista nostoapuvälinettä ei saa käyttää, josta puuttuu merkintä suurimmasta sallitusta kuormasta.
Urakoitsija vastaa siitä, että jokaisesta nostimesta tehdään pystytyspöytäkirja ja käyttöönottotarkastus ennen nostotöiden aloittamista ja niiden turvallisuutta ja toimintakuntoa arvioidaan jatkuvasti. Urakoitsijan tulee toimittaa kopiot tarkastuspöytäkirjoista ja kuljettajien käyttöluvista ennen työn aloitusta työmaan työturvallisuudesta vastaavalle henkilölle.

Työpukit, tikkaat ja telineet

Työpukit ja tikkaat
Ellei urakkaneuvottelussa toisin sovita, Urakoitsija hankkii kustannuksellaan työssään tarvitsemansa työtelineohjeet täyttävät telineet ja työpukit.
Tilaajan työmaalla noudatetaan Rakennusteollisuuden ohjetta ” Turvalliset työpukit ja tasotikkaat (a-tikkaat)”. Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Työmaaolosuhteisiin soveltumattomat tikkaat poistetaan käytöstä työmaalla.
Telineet
Kaikki telineet on tarkistettava ennen niiden käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja. Lisäksi telineet on tarkistettava viikoittain. Putoamissuojaus on oltava telineissä, jotka ovat yli 2 metriä korkeat. Urakoitsija vastaa omien telineiden kunnosta ja tarkastuksista, sekä toimittaa pöytäkirjat työmaan työnjohdolle.

Koneet ja laitteet

Urakoitsijan työntekijät varmistavat käyttämiensä koneiden, laitteiden ja telineiden kunnon ja turvallisuuden aina ennen niiden käyttöönottoa. Työmaaolosuhteisiin soveltumattomat koneet ja laitteet poistetaan käytöstä työmaalla. Urakoitsija vastaa siitä, että kaikki urakoitsijan työntekijät ovat koulutettu ja perehdytetty niihin koneisiin ja laitteisiin, joita urakoitsijan työntekijät käyttävät.
Urakoitsijan oikeudesta käyttää kohteessa olevia Tilaajan telineitä, koneita ja laitteita, sovitaan erikseen Tilaajan kanssa.
Kun useamman urakoitsijan on tarkoituksenmukaista käyttää yhteistä telinettä, laitetta tai muuta varustetta, urakoitsijat sopivat keskenään niiden hankinnasta ja asennuksesta. Vastuu telineistä, laitteista tai muista varusteista sekä siirrettävien telineiden siirrosta ja turvallisuudesta kuuluu telineen tilanneelle urakoitsijalle.
Pölyä aiheuttavissa laitteissa tulee olla kohdepoisto. Imurit pitää olla M- tai H- luokan imureita, jos niitä käytetään pölyävissä työvaiheissa.

Turvallisuushavainnot

Jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan työ- ja paloturvallisuutta vaarantavista tekijöistä. Vaaran poistaminen on jokaisen velvollisuus, aina kun sen pystyy turvallisesti tehdä.

Mikäli vaaran havaitsija ei saa sitä poistettua, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi työnjohdolle ja jäädä varmistamaan turvallisuutta.
Vaaroista tehdään ilmoitus käyttämällä teehavainto.fi palvelua. Jos ilmoitus on tehty suullisesti, kirjaa urakoitsijan työnjohto havainnon järjestelmään.
Teehavainto.fi käyttö opastetaan työmaaperehdytyksessä.

Tapaturmien raportointi

Tapaturmasta on raportoitava Tilaajan työnjohdolle välittömästi, kun loukkaantunut on saatettu hoitoon, työmaa on turvallistettu tilanteen niin vaatiessa ja välittömät tarpeelliset korjaavat toimenpiteet on suoritettu. Ilmoituksessa kerrotaan ilman nimiä lyhyt kuvaus mitä on tapahtunut, missä vahinko sattui, milloin se on tapahtunut sekä arvio vahingoista ja poissaolon kestosta.
Raporttia täydennetään tarvittaessa, kun oleellinen lisätieto tapahtumaan liittyvistä asioista on saatu, esimerkiksi kun poissaolon määrä tarkentuu loukkaantuneen käytyä lääkärissä. Aliurakoitsija on velvollinen ilmoittamaan oman henkilöstön tapaturmat omaan vakuutusyhtiöön viipymättä ja ilmoittamaan sen teosta pääurakoitsijalle.
Tapaturmasta käydään tapaturmakeskustelu Urakoitsijan työturvallisuudesta vastaavan henkilön ja Tilaajan edustajan sekä työntekijän kesken. Tapaturmakeskustelussa tunnistetaan tapaturman aiheuttaneet juurisyyt.

Puutteet työturvallisuudessa

Tilaajan työmaalla tehdään viikoittainen turvallisuusmittaus joko TR-mittarilla tai kunnossapitotarkastuksella. Urakoitsija huolehtii siitä, että mittauksessa havaitut puutteet korjataan välittömästi.