search
Uutinen

Vertailtavaa ja mitattavaa vastuullisuustyötä

11.5.2022 09.00

Nykyisen vastuullisuusraportoinnin haasteet

Yritysten vastuullisuusraportointia on pitkään kritisoitu yhtenäisen raportointiviitekehyksen puutteesta sekä yritysten vastuullisuusdatan vertailun haasteellisuudesta. Myös raportoinnissa esitettyjen tulosten oikeellisuuteen ei ole toistaiseksi tarvittu yrityksen ulkopuolista tarkastusta. Näihin epäkohtiin on kuitenkin tulossa muutos. Viime vuonna Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudesta CSRD-direktiivistä (Corporate Sustainability Reporting Directive), jonka tavoitteena on muun muassa liittää vastuullisuus tietyin osin osaksi talousraportointia sekä yrityksen laatiman raportin tietojen oikeellisuuden varmentaminen ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Consti on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodesta 2014 lähtien, ja viimeisen parin vuoden ajan raportoinnissa on huomioitu yleisesti käytetty ja hyväksytty GRI-viitekehys. Lisäksi omalle kehitystyölle on määritelty olennaiset vastuullisuusteemat sekä selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet. Nämä kaikki ohjaavat tuloksellista tekemistä ja mahdollistavat seurannan niin talon ulkopuolella kuin sisällä.

Vertailtava vastuullisuusdata

Consti teetti vuoden 2021 lopulla selvityksen toimintansa nettovaikutuksesta. Analyysin mukaan Constin vaikutus sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöön on vahvasti positiivinen ja Constin nettovaikutussuhde on +35 %. Kun vaikutusta verrataan Helsingin pörssiyhtiöiden vaikutusten painotettuun keskiarvoon (-7%), Consti saavuttaa keskimääräistä positiivisemman vaikutuksen pienemmillä resursseilla.

Tällä Upright Projectin kehittämällä nettovaikutusanalyysillä on mahdollista täydentää tavanomaista yritysten vastuullisuusraportointia. Analyysissä tarkastellaan yrityksen tuottamien palveluiden vaikutusta ympäristöön, ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon tuottamiseen. Menetelmä on uusi ja sitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan yritysten olemassa olevia sekä tulevia lakisääteisiä velvoitteita.

Vaikutusanalyysi avaa näkökulman siitä, että Consti ei ole irrallinen saareke, vaan jatkuvin ja monisyisin systeemein kiinni yhteiskunnassa ja ympäristössään, ja siitä saatujen tietoja avulla on mahdollista kehittää toimintaa sekä tarjota vertailukelpoista ja yhteismitallista tietoa sijoittajille, asiakkaille sekä muille sidosryhmille.

Constin nettovaikutussuhde on +35 %.png

Korjausrakentamisella vaikutetaan

Rakennusten korjaamisen ja purkavan uudisrakentamisen hiilijalanjäljestä on tehty tutkimuksia ja käyty keskustelua puolesta ja vastaan. Constin vaikuttavuusanalyysin johtopäätös tukee osaltaan Ympäristöministeriön julkaiseman Purkaa vai korjata? Hiilivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeino –raportin tuloksia, joissa peruskorjaaminen nähdään tehokkaampana tapana välttää päästöjen syntymistä lähivuosikymmeninä. Jotta päästötavoitteisiin päästään, juuri lähivuosilla on merkitystä.

On siis eri asia korjata olemassa olevaa rakennuskantaa kuin purkaa vanhaa ja rakentaa uutta. Resursseja, raaka-aineita ja materiaaleja tarvitaan korjattaessa vähemmän, ja tämän ansiosta myös päästöjä syntyy vähemmän. Rakennusten kunnostaminen tarkoittaa Constilla usein myös energiatehokkuuden parantamista ja siten käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen pienenemistä.

Constin on pystyttävä pitämään myös työmaiden kulutus ja päästöt kurissa. Tähän kiinnitetäänkin jatkossa erityistä huomiota. Myös asiakkaiden lisääntyvä kiinnostus työmaa-aikaisista päästöistä sekä nousevat energiakustannukset ajavat osaltaan työmaiden tarkempaan kulutusseurantaan sekä vähäpäästöisten vaihtoehtojen käyttöön.

Vaikuttavuuteen liittyen on myös merkitystä, millaisia rakennuksia korjataan. Kärjistetyssä esimerkissä koulurakennuksen korjaamisella on suurempi positiivinen vaikutus yhteiskuntaan kuin saneerattavalla aseteollisuutta palvelevalla varastokiinteistöllä. Korjaaminen mahdollistaa usein myös arvokkaan kulttuuriperimän sekä ympäristön säilymisen tuleville sukupolville.

Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi Consti vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti myös tarjoamalla työpaikkoja sekä maksamalla veroja. Consti suomalaisena yrityksenä maksaa veronsa Suomeen ja työllistää vuositasolla noin 960 henkilöä. Toiminta Avainlipun alla antaa myös asiakkaille takuun palvelun kotimaisuudesta.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat Constin strategisia kulmakiviä, ja vertaileva ja mittavissa oleva data edesauttavat strategian toteuttamista. Tunnistamme, että meillä on paljon tehtävää ja vastuu painaa, antaen kuitenkin samalla laajan mahdollisuuden vaikuttaa.

 

 Lue lisää Constin yhteiskuntavastuuraportista

Uusimmat uutiset