search
Uutinen

Verkostoituminen on kumppanuutta

31.5.2022 10.15

Verkostoituminen ja talouden rakenteiden muutos tarkoittavat, että tavaroiden ja palveluiden alihankintaketjut lisääntyvät, eri toimijoiden keskinäinen verkostoituminen lisääntyy ja roolit muuttuvat joustavammiksi.

Verkostoituneen toimintatavan lisääntyessä korostuu toimitusketjun läpinäkyvyys ja kokonaisuuksien hallinta.

Rakennusalalla hankintatoimessa ja toimitusketjujen hallinnassa korostuu harmaan talouden torjunta ja lainsäädännön noudattamisen valvonta. Keskeisiä vaatimuksia ovat muun muassa työ- ja verolainsäädännön noudattaminen. Hankintatoimen ja toimitusketjujen hallintaan liittyy keskeisesti materiaalihankintojen vastuullisuus, joka edellyttää esimerkiksi materiaalien alkuperän ja tuotanto-olosuhteiden jäljittämistä. Consti pyrkii materiaalihankinnoissa suosimaan suomalaista vaihtoehtoa.

Harmaan talouden torjunta

Rakennusalalla korruption muotoja ovat erityisesti kuittikauppa ja lahjonta. Taloudellisiin väärinkäytöksiin voivat houkutella rakennusprojektin ainutkertaisuus ja määräaikaisuus sekä hankkeissa liikkuvat suuret rahasummat. Samaan aikaan projektien eri vaiheiden, sopimusten ja alihankkijoiden suuri määrä tekee valvonnasta haasteellista.

Constissa ei hyväksytä korruptiota, lahjontaa tai niiden yritystä missään muodossa. Lahjonnan ja korruption torjunta on kirjattu Constin eettisiin ohjeisiin, jotka käydään läpi muun muassa henkilöstön perehdytyksessä. Henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kannustetaan puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin välittömästi.

Toimintatapaamme kuuluu, että kaikki liiketoiminnan tai yksittäisen projektin kannalta merkittävät hankinnat, toimitukset, työsuoritukset ja palvelut kilpailutetaan avoimesti ja rehellisesti. Meillä on myös sisäinen ohjeistus kilpailuoikeudesta ja sen soveltamisesta. Hankinnoista tehdään aina kirjalliset sopimukset. Harmaata taloutta pyritään estämään myös erillisillä päätöksenteko- ja hyväksymismenettelyillä.

Consti noudattaa tilaajavastuulakia ja kuuluu Vastuu Group Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -ohjelmaan. Edellytämme myös aliurakoitsijoilta Luotettava Kumppani -palvelun jäsenyyttä tai vastaavien tilaajavastuulain vaatimien asiakirjojen toimittamista. Consti käyttää vakioituja sopimusehtoja, joissa alihankintaketju on velvoitettu huolehtimaan yhteiskunnallisten velvoitteidensa täyttämisestä. Työmaiden kulunvalvonnassa käytetään Valtti-älykorttia. Työntekijöiden veronumerot on ilmoitettu julkiseen Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Raportoimme urakoiden päätoteuttajana ja tilaajana urakkatiedot jokaiselta työmaaltaan Verohallinnolle.

Tilaajavastuulain ja kulunvalvonnan menetelmät auttavat torjumaan sekä harmaata taloutta että ihmisoikeusrikkomuksia estämällä työluvattomien työntekijöiden käytön.

Constin toimitusketjussa korostuu vastuullisuus.jpg

Kumppaniyhteistyö

Verkostoituminen tarkoittaa, että muun muassa alihankkijat ovat yhä useammin yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan parantaa laatua, toimintatapoja ja asiakkaalle tarjottavia palveluita.  Aliurakoitsijakumppanuusmallin avulla pyrimme varmistamaan hyvämaineiset ja hyväksi havaitut aliurakoitsijat, jotka toimivat vastuullisesti ja ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Keskeistä on myös toimintatapojen ja palveluiden kehittäminen yhdessä molempia hyödyttävällä tavalla. Alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sitouttaminen Constin eettisiin ohjeisiin ja laatutavoitteisiin on yksi kumppaniyhteistyömme kehittämiskohteita.

Consti haluaa vaikuttaa koko alan kehittämiseen toimimalla alan yhteistyöverkostoissa ja osallistumalla aktiivisesti yhteisiin kehityshankkeisiin. Allianssimalleilla ja yhteistoimintaurakoilla pyritään parantamaan rakentamisen laatua ja toimintakulttuuria sekä selkiyttämään vastuita ja hallitsemaan vaativiin korjaushankkeisiin liittyviä riskejä. Tekijöiden valinnassa painottuvat laadulliset kriteerit ja tilaajan ja korjausrakentajan väliset neuvottelut.

Hyvä hallinto

Constin hallinto ja johtaminen perustuu Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin, Consti Oyj:n yhtiöjärjestykseen ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Sisäpiiriasioissa Consti noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja sen nojalla annettuja säädöksiä. Consti noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Consti noudattaa tietosuoja-asetusta ja on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti, soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti sekä tavalla, jolla kunnioitetaan ja suojataan henkilöiden oikeus yksityisyyteen.


Uusimmat uutiset