Henkilökunnan joukossa vallitsee vahva ammattiylpeys

Julkaistu:

Laatu on vastuullista tekemistä

markoholopainen-300x166Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­ko Ho­lo­pai­sen mu­kaan laa­tu on jo­kai­sen työn­te­ki­jän vas­tuul­li­ses­sa te­ke­mi­ses­sä. Kos­ka ra­ken­ta­mi­ses­sa on ky­se kä­den­tai­dois­ta ja in­hi­mil­li­sis­tä voi­ma­va­rois­ta, vir­hei­tä voi sat­tua, vaik­ka työ py­ri­tään te­ke­mään hy­vin. Laa­duk­kaa­seen te­ke­mi­seen pääs­tään hy­väl­lä työ­maa­joh­ta­mi­sel­la ja työn­te­ki­jöi­den kun­nioit­ta­mi­sel­la.

Mar­ko Ho­lo­pai­sen ja mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ma­ria Lind­qvis­tin mu­kaan hen­ki­lös­tö on hy­vin si­tou­tu­nut or­ga­ni­saa­tioon­sa. – Työ­teh­tä­väs­tä riip­pu­mat­ta tääl­lä val­lit­see yl­peys cons­ti­lai­suu­des­ta ja to­del­li­nen te­ke­mi­sen mei­nin­ki, Lind­qvist ku­vai­lee yh­tei­sön­sä kult­tuu­ria. – Työn­te­ki­jöis­täm­me on help­po huo­ma­ta, et­tä he ovat tääl­lä mie­lel­lään töis­sä ja et­tä kaik­ki teh­tä­vät ha­lu­taan suo­rit­taa vä­hän pa­rem­min kuin odo­te­taan, Lind­qvist ker­too.

Kun Cons­ti vuo­den 2015 lo­pul­la lis­tau­tui pörs­siin, mo­ni yri­tyk­sen 900 työn­te­ki­jäs­tä hank­ki yri­tyk­sen osak­kei­ta. Lind­qvis­tin mie­les­tä ha­lu ol­la mu­ka­na omis­ta­mas­sa työ­paik­kaan­sa ker­too hen­ki­lös­tön us­kos­ta yh­tiön toi­min­taan. – Lis­tau­tu­mi­nen on näyt­tä­nyt li­sää­vän myös työn­te­ki­jöit­tem­me am­mat­tiyl­peyt­tä, Ho­lo­pai­nen miet­tii.

RALA-pätevyys on myönteinen leima

Cons­ti Yh­tiöt on ol­lut RA­LAn asia­kas al­kua­jois­taan saak­ka. Ny­kyis­tä Cons­tia edel­tä­neet kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen ja ta­lo­tek­nii­kan yri­tyk­set oli­vat hank­ki­neet RA­LA-pä­te­vyy­den jo en­nen Cons­tik­si su­lau­tu­mis­taan. Aluk­si pä­te­vyy­del­lä ha­lut­tiin osoit­taa asiak­kaal­le, et­tä an­net­tu teh­tä­vä py­sy­tään hoi­ta­maan am­mat­ti­mai­ses­ti. Sit­tem­min pä­te­vyy­des­tä on tul­lut lei­ma, jo­ka ker­too myös hen­ki­lö­kun­nal­le, et­tä yri­tys on huo­leh­ti­nut yh­teis­kun­nal­li­sis­ta vel­voit­teis­taan.

Rakentamisen Laatu RALA ry toimitti ja julkaisi alkuperäisen artikkelin. Lue artikkeli kokonaisuudessaan: www.rala.fi/tilaajalle/asiakastarinat/constilaisten-joukossa-vallitsee-vahva-ammattiylpeys/

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö